AMTF0206.mp3 檔案下載 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛曲音樂 > 佛菩薩聖號 > 阿彌陀佛聖號 > 阿彌陀佛四字五音 > AMTF0206.mp3 > 檔案下載

Download 下載: AMTF0206.mp3


※MD5 檢查碼: 3E4792E7640E09849EC5CCFF351FE986
(可用 WinMD5_v2.exe 檢查下載後檔案是否與原檔案相同)