RX_SNZWGG.mp3 40. 四念住.五根歌 詞曲/ 融熙 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛曲音樂 > 佛曲專輯/創作 > 融熙居士 > RX_SNZWGG.mp3

按此下載

檔案名稱RX_SNZWGG.mp3檔案大小4,584 KB
MD5e71ca2d515a088b97bac0ee55b84f2db時間長度4分53秒 
BitRateCBR 128 Kbps解析度 X 
提 供 者融熙居士日 期2009/4/17
來源出處
(發行單位)
佛音樂雲工作室.三十七道品 下載次數930
檔案說明40. 四念住.五根歌 詞曲/ 融熙

http://mymedia.yam.com/m/2055530 (琵琶配唱)

雲水生涯 本是空 觀身不淨  觀受是苦
觀心無常 觀法無我 隨無相順無願 本是空

修四念住 善微萌 再修五根  信進念定慧
篤信佛道 無漏解脫 依佛說無人我 是信根

信善法理 精進莫懈怠 勤求不息 是精進根

一心觀想 憶持不放逸 念茲在茲 思惟真理是念根
置心一處 相應不掉舉 攝心不散 一心寂定是定根
禪觀慧照 智斷煩惱 定慧等至 定慧等持是慧根

五無漏根。此五者對於降伏煩惱、引入聖道具有增上之作用,故稱五根。為三十七道品中之第四科。
(一)信根,信三寶、四諦等之道理。
(二)進根又作精進根、勤根。勇猛修善法。
(三)念根.憶念正法。
(四)定根.使心止於一境而不散失者。
(五)慧根,由定中觀智所起,而了知如實之真理者。
皆為能生起一切善法之根本,故稱為五根。又「根」有增上、出生等之義,能令人出生無漏聖道,
出生「出世聖道」之力偏強,稱為根;依次對治不信、懈怠、放逸、掉舉、無明煩惱等之作用,

五根,根,即能生之意,能生一切善法。
(1)信根,篤信正道及助道法,則能生出一切無漏禪定解脫。
(2)精進根,修於正法,無間無雜。
(3)念根,正法記憶不忘。
(4)定根,攝心不散,一心寂定,為定根。
(5)慧根,對於諸法觀照明了,是為慧根。

推薦人次+0 
  推薦理由:
       

關於此檔案之留言...

撰寫留言