RX_SRYZ.mp3 38. 四如意足 詞曲/融熙居士 - 佛學多媒體資料庫

佛學多媒體資料庫 > 佛曲音樂 > 佛曲專輯/創作 > 融熙居士 > RX_SRYZ.mp3

按此下載

檔案名稱RX_SRYZ.mp3檔案大小3,064 KB
MD5b6214f334c53506ca828e7647b408433時間長度3分16秒 
BitRateCBR 128 Kbps解析度 X 
提 供 者融熙居士日 期2009/4/17
來源出處
(發行單位)
佛音樂雲工作室.三十七道品. 下載次數815
檔案說明38. 四如意足 詞曲/融熙居士

http://mymedia.yam.com/m/2050718

欲如意足 大願力行
念如意足 無量心行
進如意足 目標方正
慧如意足 般若正行
體解大道 發無上心
福慧雙修 如意足行

四如意足,又作四神足 -- 以下錄自佛光辭典
註.
(1)欲如意足,希慕所修之法 , 能如願滿足。
(2)精進如意足,於所修之法,專注一心,無有間雜,而能如願滿足。
(3)念如意足,於所修之法,記憶不忘,如願滿足。
(4)思惟如意足,心思所修之法,不令忘失,如願滿足。

由欲求(欲)、心念(心)、精進(勤)、觀照(觀)四法之力,引發種種神用而產生之三摩地(定)。

37道品於四念處中修實智慧,四正勤中修正精進,如此則慧多定少,今修四種禪定攝心,始能定、慧均等,所願皆得,故稱如意足。
又關於神足之釋義,據大毘婆沙論卷一四一載,思求諸所欲願,一切如意,故稱為神,引發於神,故稱神足。
即依欲、勤等力而引發等持,再依止等持而引發種種神用,故稱四神足。
此外,據俱舍論卷二十五載,四善根位中,於頂位可修得四神足
融熙 敬上.97.4


推薦人次+0 
  推薦理由:
       

關於此檔案之留言...

撰寫留言